Gedragscode

 

VOG – Gedragscode

GedragscodeJeugdhockey HC Souburgh

De gedragscode is een verzameling regels die tot nu toe binnen de vereniging als geschreven dan wel ongeschreven regels werden gehanteerd.

Door aan de met jeugdhockey betrokken mensen binnen de vereniging kenbaar te maken welke regels er gelden, wordt duidelijk welk gedrag gewenst dan wel ongewenst is.

Beoogde doelen van de gedragscode

 • Stimuleren van normen en waarden binnen de vereniging.
 • Duidelijkheid scheppen voor, met name nieuwe, jeugdleden en hun ouders.
 • Respectvol omgaan met anderen.
 • Verhogen van sfeer binnen de vereniging.
 • Meer speelgenot en plezier bij uitoefening van de sport.
 • Voorkomen van arbitrage kaarten.
 • Verbeteren van imago van HC Souburgh.


Sanctiebeleid

 • Sancties kunnen variëren van: berisping, alternatieve straffen, boetes, schorsing, royement en betaling van de gemaakte schade/kosten.
 • Sancties te allen tijde op basis van lik op stuk beleid.
 • Sancties worden zowel schriftelijk als mondeling medegedeeld aan de betrokken speler, ouders, coach en trainer.
 • Er is geen bezwaar mogelijk. Alleen bij royement kan beroep worden aangetekend bij het bestuur.
 • Bij verkregen kaarten tijdens wedstrijden geldt het tuchtreglement en gelden de regels omtrent het melden van kaarten.

 

Gedragscode

Deze gedragsregels gelden voor iedereen die betrokken is bij het jeugdhockey.

Algemeen:

 

 • Nederlands is de voertaal.
 • Respecteer de regels van de sport en de mede- en tegenstanders.
 • Respecteer besluiten van scheidsrechters, leiders, coaches en trainers.
 • Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld.
 • De contributie moet op tijd betaald worden. Anders wordt er in principe niet gespeeld.
 • Bij vernieling van bezittingen van de vereniging volgt de rekening en wordt zo nodig aangifte gedaan bij de politie.
 • Bij onoorbaar gedrag, zoals diefstal, bedreiging, bezit en gebruik van harddrugs, mishandeling en wapenbezit zal de politie ingeschakeld worden.
 • Bij ongewenste intimidatie zal de vertrouwenspersoon van de club worden ingeschakeld en zal zo nodig de politie worden ingeschakeld. Zie verder onder seksuele intimidatie.
 • HC Souburgh kent een NIX beleid jegens alcohol gebruik op de vereniging voor kinderen onder de 18. Overtredingen van dit punt kunnen leiden tot een schorsing of ontzegging van het lidmaatschap. Zie verder onder alcoholprotocol.

 

Leiders/begeleiders/coaches:

 

 • Maken duidelijke afspraken met de spelers.
 • Bepalen speelwijze, opstelling en wisselbeurten.
 • Coachen op basis van positieve benadering.
 • Zorgen dat alle spelers in principe evenveel aan bod komen.
 • Letten op het gedrag van spelers, zowel binnen als buiten het veld, en corrigeren indien noodzakelijk.
 • Ontwikkelen teamrespect voor de tegenstander en arbitrage.
 • Hebben aandacht voor een juiste uitrusting (bitje, scheenbeschermers, juiste tenue).
 • Dragen zorg voor afmeldingen en vervanging.
 • Houden de lijncoördinator / jeugdcommissie op de hoogte.
 • Vervullen een ambassadeursfunctie.
 • Dienen in het bezit te zijn van een VOG.
 • Zorgen dat spelers onder de 18 geen alcohol nuttigen rondom de wedstrijd.
 • Zorgen dat ze weg blijven van ongewenste aanrakingen en intimiteiten.
 • Eventuele overtredingen kunnen leiden tot een schorsing.

 

Trainers:

 

 • Hebben een ambassadeursfunctie.
 • Zorgen dat de training goed is voorbereid en dat men met de juiste kleding op het veld staat en niet op de mobiele telefoon kijkt (tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de training).
 • Vullen zorgvuldig de aanwezigheidslijsten in.
 • Zijn aanwezig bij de train de trainerscursus (max. 3x per jaar).
 • Behandelen de spelers met respect en blijven weg van ongewenste intimiteiten.
 • Dienen in het bezit te zijn van een VOG.
 • Overtredingen hiervan kunnen leiden tot niet uitbetaling van de trainer of het niet meer inzetten van deze persoon als trainer.
 • HC Souburgh zorgt ervoor dat uitbetaling tijdig plaatsvind op de aan het begin van het seizoen gestelde data.

 

Ouders en verzorgers:

 

 • Moedigen het team aan, maar laten het begeleiden en coachen over aan de coach/trainer.
 • Spreken de coach en trainer op een nette respectvolle wijze aan.
 • Zorgen voor een teamgevoel bij het kind.
 • Maken het kind, team of technische staf nooit belachelijk en laten iedereen in hun waarde.
 • Vallen teamleiding/arbitrage nooit in het openbaar af.
 • Laten zich in het openbaar niet negatief uit over de club.
 • Ondersteunen alle pogingen ter voorkoming van verbaal en/of fysiek geweld.
 • Zorgen dat hun kind de juiste uitrusting heeft.
 • Zorgen dat het kind op tijd wordt afgemeld bij verhindering.
 • Bij vragen/klachten is de volgorde: coach – lijncoördinatoren – bestuur 

 

Spelers:

 

 • Zijn op tijd bij de training en wedstrijd. Afmelden zo snel mogelijk bij coach en trainer (zeker 24 uur van te voren. Afwezigheid zonder afmelding kan leiden tot maatregelen).
 • Tonen voldoende inzet bij training en wedstrijd.
 • Houden veld en accommodatie netjes. Zijn zuinig op ballen en andere materialen.
 • Dragen de voorgeschreven sportkleding: Tijdens de training en de wedstrijd zijn een bitje en scheenbeschermers verplicht.
 • Gedragen zich correct naar overige spelers, coach, arbitrage en publiek.
 • Spelen volgens de wedstrijdregels.
 • Aanvaarden beslissingen door arbitrage en coach.
 • Vermijden kaarten, bij verkrijgen van een kaart zie tuchtreglement.
 • Volgen de aanwijzingen van trainer/coach of andere personen met specifieke functie binnen de vereniging.
 • Hebben voldoende inzet bij het tijdig behalen van hun scheidsrechtersdiploma.

 

Gedragsregels seksuele intimidatie

 • De gedragsregels sluiten aan bij de regels opgesteld door NOC-NSF.
 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 


Alcoholprotocol

De alcoholleeftijdsgrens in Nederland is 18 jaar. Voor minderjarigen is het strafbaar om alcohol te kopen of in bezit te hebben in openbare ruimtes. Ook voor de alcoholverstrekker is het strafbaar om alcohol te vertrekken aan minderjarigen. Goede handhaving van de leeftijdsgrens is lastig, helemaal op drukke dagen/feesten. De volgende richtlijnen willen wij als club volgen en handhaven:

 • Op drukke dagen kan altijd om een ID gevraagd worden.
 • Op feesten maakt HC Souburgh gebruik van polsbandjes. Deze worden uitgereikt bij binnenkomst. Aan de hand van een geldig ID zullen deze verstrekt worden.
 • De commissieleden zijn bevoegd alcoholtesters te gebruiken bij twijfel of bij binnenkomst. Dit om te voorkomen dat minderjarigen thuis en/of van te voren hebben ingedronken.
 • Mocht een meerderjarige een minderjarige alcohol verstrekken worden beiden per direct van de clubaccomodatie of het feest verwijderd. De minderjarige zal apart gehouden worden tot ouders, die hierover ingelicht zijn, deze persoon komt ophalen.
 • Barmedewerkers moeten voorafgaand de IVA cursus hebben doorlopen die gratis te volgen is op www.nocnsf.nl/iva. IVA: Instructies Verantwoord Alcohol schenken: Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen.
 • Ook trainers / begeleiders worden geadviseerd om minderjarigen in de gaten te houden.

 

Aanvullend op jeugdfeesten:

 • Als alcohol verstrekker heb je de verantwoordelijkheid over de leden/gasten. Verkoop of biedt geen drank meer aan als degene verschijnselen van dronkenschap vertoond.
 • Heeft iemand meer dan de wettelijke grens gedronken, dan mag deze niet meer met motorvoertuig vertrekken. Regel dan een alternatief om hem veilig thuis te laten komen.
 • Spreek volwassenen aan op hun gedrag en communiceer dat er geen alcohol aan minderjarigen geschonken mag worden.
 • Degenen die de leiding hebben over een jeugdfeest geven het voorbeeld door geen alcohol te drinken.

 


Aannamebeleid vrijwilligers

 • Nieuwe vrijwilligers zullen ten alle tijden aan de VOG moeten voldoen.
 • Zij zullen worden voorgesteld binnen de commissies die verantwoording afleggen aan het bestuur.
 • Alle trainers van 18 jaar en ouder dienen bij HC Souburgh in het bezit te zijn van een VOG. De VOG is geldig voor een periode van 5 jaar en zal daarna moeten worden vernieuwd.
 • Bij de aanvang van het seizoen en voor 1 oktober van dat seizoen dient de trainer de VOG aan HC Souburgh te hebben opgestuurd volgens de onderstaande procedure. De VOG dient te worden gestuurd aan [email protected]

 

Hoe vraag je de VOG aan?

 1. De organisatie zet de aanvraag voor de vrijwilliger klaar (naam, geboortedatum en emailadres vrijwilliger). Zie hiervoor de link op www.gratisvog.nl.
 2. De vrijwilliger ontvangt vervolgens een mail met daarin een link om de VOG aanvraag definitief te maken.
 3. Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger binnen acht weken de VOG en overhandigt deze aan de organisatie.

 


Vertrouwenspersoon binnen de vereniging

 • Mochten er situaties voordoen waarbij de leden zich onprettig voelen en behoefte hebben hun verhaal kwijt te kunnen bij iemand binnen de club, kunnen zij zich melden bij de vertrouwenspersoon, zijnde de voorzitter.
 • De vertrouwenspersoon kan indien het lid dit in orde vindt, verslag doen bij het bestuur. Samen kunnen zij dan de nodige stappen ondernemen.
 • Het bestuur is gemachtigd indien het gaat om uit de hand gelopen situatie, dit te melden bij overheidsinstanties, die deze zaak dan overnemen.