ABC Souburgh

Aanmelden/Opzeggen lidmaatschap
Aanmeldingen kunnen alleen digitaal via de website plaatsvinden: www.souburgh.nl Kies voor "Lid worden' of 'Inschrijven'.

Opzeggingen van het lidmaatschap (vóór het einde van het lopende seizoen, uiterlijk voor 1 juni conform het Huishoudelijk Reglement van HC Souburgh) moeten schriftelijk per brief of per e-mail aan de Ledenadministratie:

Postadres: Ledenadministratie Hockeyclub Souburgh, Postbus 95, 2950 AB Alblasserdam
E-mailadres: [email protected]  

Aansprakelijkheid
Het Bestuur van en/of HC Souburgh is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Aanvoerder
De aanvoerder van een HC Souburgh team vertegenwoordigt zijn team richting scheidsrechters. Eventuele andere taken te bepalen in overleg met de coach.

Accommodatie locatie
Sportpark Souburgh, Bas Verhoevenweg 7, 2952 BV Alblasserdam

Adreswijziging
Adreswijzigingen dienen schriftelijk (per post of per mail) doorgegeven te worden aan de ledenadministratie van HC Souburgh. Het postadres en het e-mailadres van de ledenadministratie zijn te vinden op de website van HC Souburgh onder het menu ‘Contact’.

A.E.D.
In het clubhuis is een A.E.D. aanwezig. Deze is opgehangen in de schakelkast tegenover de bar.

Afgelastingen
Wedstrijden: alléén de wedstrijdsecretaris is bevoegd wedstrijden af te gelasten, hetzij in verband met het bezoekende team, dat bijvoorbeeld plotseling niet kan spelen of als gevolg van weersomstandigheden en onbespeelbaarheid van de velden. De wedstrijdsecretaris stelt de coaches van een afgelasting op de hoogte. Bij aanvang van de wedstrijd zijn alleen de scheidsrechters bevoegd de wedstrijd af te gelasten. 
Trainingen: Alléén trainers gelasten trainingen af en stellen hiervan de aanvoerder/coach van een HC Souburgh team op de hoogte.

Alcohol
Het is verboden aan personen jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te verkopen en te verstrekken. Bij twijfel over de leeftijd zal om legitimatie worden gevraagd. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag worden tot 18.00 uur geen alcoholische dranken verkocht of verstrekt.

Ballen

Iedereen die gebruik maakt van de ballen is verantwoordelijk dat er geen ballen kwijtraken.

Barcommissaris
Zie website van HC Souburgh.

Bardienst
Ieder seniorlid is verplicht bardiensten te draaien. Van ouders van jeugdleden wordt ook verwacht dat zij op zaterdag bij toerbeurt bardienst draaien; zij worden hierover tijdig geïnformeerd (via de website van HC Souburgh).

De bar is in het weekend geopend vanaf een uur voor de eerste wedstrijd  tot circa een uur na het einde van de laatste wedstrijd.

Alleen personen die bardienst hebben, mogen zich achter de bar of in de keuken bevinden. Voor kinderen is het verboden om zich achter de bar op te houden, dit geldt ook als zij onder begeleiding zijn.

De taakomschrijving voor de bardienst is te vinden in een map achter de bar. De verantwoordelijkheid voor de indeling van een bardienst ligt bij de barcommissaris in overleg met de wedstrijdsecretaris.

Wat verder van belang is:

 • Afzeggen van een bardienst is niet mogelijk, vervanging moet zelf geregeld worden.

 • De bardienst rekent alles en correct af. Niets is gratis en er kan ook niet op rekening worden gekocht. Alle consumpties dienen vooraf te worden betaald aan de bardienst.

 • De bardienst laat aan het einde van de avond of de dag de bar schoon achter en de ijskastjes gevuld.

 • Het bereiden, koken en nuttigen van maaltijden (ook soep) is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de barcommissaris.

 • Het nuttigen van meegebrachte dranken is niet toegestaan.

Beginnen met hockeyen
Beginnende hockeyspelers of hockeyspeelsters die alleen nog maar trainen, hebben het volgende nodig:

 • Gemakkelijk zittende (sport)kleding.

 • Sportschoenen (het liefst kunstgrasschoenen, maar let op: GEEN schoenen met grote of stalen noppen).

 • Scheenbeschermers.

 • Gebitsbeschermer (een zogenoemd 'bitje', verkrijgbaar bij een betere sportzaak of aan te meten bij de tandarts).

 • Hockeystick (bij kennismaking met onze club kan een stick worden geleend).

Wanneer je wedstrijden gaat spelen, heb je behalve het bovenstaande ook een clubtenue nodig.  Competitie wedstrijden in KNHB verband mogen alleen worden gespeeld in het officiële clubtenue.
Net als bij andere sporten is het ook bij het hockeyen niet toegestaan sieraden te dragen. Dit voorkomt een groot aantal blessures.

Clubtenue
Het clubtenue van HC Souburgh bestaat uit een wit shirt, rode broek of rok en rode kousen met een witte boord; alle artikelen zijn voorzien van het clublogo en op het shirt staat 'SOUBURGH' op de rug. Bij wedstrijden mag alleen de officiële clubkleding, duidelijk herkenbaar aan het Souburgh-logo, worden gedragen. Bij uitwedstrijden waarbij de tegenstander ook een (overwegend) wit shirt heeft, speelt HC Souburgh in een marineblauw shirt met clublogo. Het clubtenue is alleen verkrijgbaar bij De Hockeywinkel in Barendrecht. Meer informatie over De Hockeywinkel (openingstijden, assortiment, levering) staat elders op de site, onder het kopje 'De Hockeywinkel'.

Coach jeugdteams HC Souburgh

 • De coach is het aanspreekpunt voor zijn teamleden, de scheidsrechters, commissies en andere leden van HC Souburgh en gastheer voor het team waartegen een thuiswedstrijd zal worden gespeeld. Tot zijn/haar taken behoort tevens het tijdig en correct invullen van het digitale wedstrijdformulier.

 • Coaches zien toe dat het team voor een wedstrijd juist is samengesteld (zie invallers) en dat teamleden de juiste kleding dragen (zie tenue).

 • Zij geven ook de afgelastingen door aan de teamleden.

Coachlijsten
De coachlijsten zijn in te zien door in te loggen op Lisa:  Zie verderop in deze lijst bij "Lisa”.

Contributies
De  lidmaatschapscontributie van HC Souburgh is inclusief de verplichte lidmaatschapafdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en inclusief de premie voor de collectieve KNHB aanvullende sportongevallen en W.A. verzekering. . Peildatum voor de leeftijden voor vaststelling van de hoogte van de contributie is 30 september van het lopende seizoen.
De contributies worden bij aanvang van ieder seizoen gepubliceerd op de website van HC Souburgh na goedkeuring door de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, die ieder jaar binnen uiterlijk zes maanden na afloop van het seizoen plaatsvindt.

Contributiebetaling   

 • De peildatum voor  de vaststelling van de hoogte van de contributie is 30 september

 • De contributie-inning vindt in principe alleen plaats via automatische incasso. 

 • Indien de contributie inning niet via een automatische incasso kan plaatsvinden, wordt  € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 • Nieuwe leden kunnen uitsluitend per automatische incasso betalen.

 • Nieuwe leden zijn inschrijfgeld (eenmalige kosten) verschuldigd.

 • De contributie-inning middels automatische incasso vindt in twee gelijke termijnen plaats: eind september en eind januari of na aanmelding.

 • De inning van de zaalhockeybijdrage vindt eind november plaats door middel van automatische incasso.

 • De contributie is inclusief afdracht van het KNHB lidmaatschap en premies voor de  collectieve KNHB aanvullende ongevallenverzekering en W.A. verzekering.

Declaraties
Kosten declaraties kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij de penningmeester na voorafgaande opgave van de te maken kosten en goedkeuring van het bestuur voor het maken van deze kosten. Rekeningen en bewijsmiddelen dienen te worden aangehecht aan het kostendeclaratieformulier. Kostendeclaratieformulieren zijn te verkrijgen bij de penningmeester.

Dinsdagveterinnen
Dit is een competitie voor dames die op dinsdagochtend hockeyen. De wedstrijden worden traditiegetrouw afgesloten met een heerlijke lunch die zij zelf verzorgen en bekostigen.

EHBO koffer
De EHBO koffer vindt u achter de bar in de kast. Mochten er benodigdheden ontbreken of is aanvulling noodzakelijk dan dient u contact op te nemen met de barcommissie.

Gebruik clubhuis
Het clubhuis kan alleen worden gebruikt voor hockey-gerelateerde bijeenkomsten/evenementen.

Gedrag
Van een ieder, die zich op ons sportpark bevindt, wordt respectvol gedrag verwacht.
Bij fysiek en/of verbaal geweld voor, tijdens of na een hockeywedstrijd, door een speler of speelster van een HC Souburgh team dient de aanvoerder, begeleider, of coach van het team deze speler of speelster direct ter verantwoording te roepen en zo nodig corrigerende maatregelen te nemen.

Gevonden voorwerpen 
Gevonden kleding vindt u terug aan de kapstok in de gang. Andere gevonden voorwerpen vindt u in het eerste rode kastje in de bestuurskamer.

IJs
IJs voor het behandelen van blessures vindt u in het vrieskastje /onder de bar.

Invallers
Wanneer een HC Souburgh team onvoldoende spelers/speelsters heeft voor een wedstrijd, kan een aanvoerder/coach van het betreffende team bij een ander team spelers vragen om mee te spelen. Hierbij dienen de KNHB regels te worden gevolgd.
Doe dit alleen na overleg met uw collega aanvoerder/coach van het team waarvan u spelers/speelsters vraagt zodat deze hiervan op de hoogte is. Het speelschema is door de bond zo opgezet dat er tijdens vakanties niet zal worden gespeeld. Inhaalwedstrijden kunnen wel in de vakantie vallen. Eventuele inhaalwedstrijden kunnen in overleg met de wedstrijdsecretaris eerder worden gespeeld. Een wedstrijd afzeggen doordat er te weinig spelers zijn is niet mogelijk.

Jongste Jeugd
De F-jes, E-tjes en D(8-tallen).

Groene kaart
Een groene kaart, door een speler/speelster gekregen van een scheidsrechter tijdens de wedstrijd, geldt slechts als waarschuwing en leidt tot twee minuten schorsing.

Gele kaart
Bij een gele kaart wordt de speler/speelster, als het een verbale overtreding betreft, door de scheidsrechter vijf minuten van het veld gestuurd. Bij een fysieke overtreding tien minuten. Indien een speler/speelster gedurende een wedstrijd twee gele kaarten oploopt, gelden deze als één rode kaart en wordt de speler/speelster door de scheidsrechter direct van het veld gestuurd voor de rest van de wedstrijd en zal het team verder moeten doorspelen met tien spelers/speelsters.

Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement van HC Souburgh is ondergebracht in het alleen voor leden toegankelijke deel van de website www.souburgh.nl dat te openen is via het menu ‘Inloggen’ rechtsboven op de homepage door het lidnummer en wachtwoord in te vullen. Na ingelogd te zijn verschijnt het ‘Dashbord’. Door hier het menu ‘Club’ te openen verschijnen een aantal submenu’s waaronder ‘Documenten’ waarin het Huishoudelijk Reglement is te vinden.

Keepersuitrusting
Aan het begin van elk seizoen krijgt ieder team de beschikking over een volledige keepersuitrusting. Deze bestaat uit legguards, klompen, bodyprotector, handschoenen en een helm. Een keepersbroek en/of elleboogbeschermers zijn niet opgenomen in het standaardpakket.

Keeperslocker
Voor keepers is een locker voor de opslag van de keeperstas beschikbaar. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de materiaal commissaris.

Klachten
Vragen of opmerkingen? Soms gaat er bij HC Souburgh wel eens iets fout. Logisch, want het blijft vrijwilligerswerk en vooral: mensenwerk. Een relatief klein aantal leden doet haar uiterste best het hockeyen voor alle leden zo prettig mogelijk te maken. Niet iedereen beseft dat en klaagt en moppert als ergens eens een steekje valt. Maar daarmee voorkomt de klager niet dat de fout zich herhaalt. En dat zou toch beter zijn. Dus graag, op een respectvolle manier, melden bij het secretariaat: Zie verder website van HC Souburgh.

KNHB
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB): postbus 2654, 3430 GB Nieuwegein, 030-7513400  / www.knhb.nl


KNHB Verzekeringen
De KNHB heeft voor haar leden bij Interpolis twee verzekeringen afgesloten:

 • een aansprakelijkheidsverzekering

 • een ongevallenverzekering

Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop u een beroep kunt doen voor uw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), u de zaak eerst daar aan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking. Het wettelijk eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking.


De aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB keert uit bij aansprakelijkheid. In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ is, is dat binnen de lijnen vaak niet. Aan sport en spel zijn nu eenmaal vaak risico’s verbonden. De kans dat een speler tijdens een wedstrijd of training letselschade oploopt, is helaas altijd aanwezig. Schade opgelopen tijdens sportbeoefening leidt daarom meestal niet tot aansprakelijkheid van de andere speler. Hierover heeft de rechter diverse uitspraken gedaan, waarin wordt geconcludeerd dat een schadeveroorzakende handeling in de sport minder snel als onrechtmatig wordt beoordeeld. Deze uitspraken vormen nu een leidraad voor de beoordeling van aansprakelijkheid.

http://www.knhb.nl/images/spacer.gif

Ieder lid van HC Souburgh is zelf verantwoordelijk voor het het melden van een eventuele schade via www.knhb.nl > homepage > Clubs > Verenigingsondersteuning > Verzekeringen.

Ledenlijsten
Deze kunnen op verzoek van aanvoerders of coaches door het secretariaat digitaal worden verstrekt, in verband met de privacy is dit beperkt en alleen voor het eigen team.

Lijncoördinatoren
Er zijn lijncoördinatoren aangesteld voor de meisjes- en  jongenslijn. Zij zijn de verbinding tussen spelers en ouders enerzijds en technische commissie anderzijds. Een belangrijke taak is om te adviseren over de teamindelingen op basis van een spelersvolgsysteem (met input van trainers en coaches).

LISA (Leden informatie systeem)

HC Souburgh maakt al enkele jaren gebruik van LISA, een geautomatiseerd Leden Informatie Systeem. LISA is de centrale plek binnen de club waar de administratieve werkzaamheden van de vele vrijwilligers samenkomen. In LISA wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over (aspirant)leden, teams, bardiensten, wedstrijden, scheidsrechters, trainingen en materialen. 

 

Zo maakt de penningmeester gebruik van LISA voor de inning van de contributie, het wedstrijdsecretariaat voor het plannen van de wedstrijden en de technische commissie van de teamindeling en de begeleiding daarvan. LISA is gekoppeld met de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) voor de uitwisseling van gegevens over leden en wedstrijden.

 

LISA biedt tevens mogelijkheden voor de communicatie naar leden via e-mail of sms, het beheer van de verenigingsagenda, evenementen en het toevoegen van berichten voor de website. LISA ligt hiermee aan de basis voor een heldere en eenduidige communicatie- en informatievoorziening binnen onze vereniging. Veel van de informatie die op onze website wordt getoond komt daarom direct uit LISA.

Materiaalcommissaris
Zie website van HC Souburgh

De materiaalcommissaris stelt de keepersuitrusting beschikbaar en ziet erop toe dat alle keepers veilig zijn uitgerust. Bij problemen voortkomend uit slijtage van keepersmateriaal dient de keeper dat direct te melden. Verlies van (een gedeelte van) het keepersmateriaal is voor rekening van het team.

Opzeggen lidmaatschap
Conform het Huishoudelijk Reglement wordt het lidmaatschap jaarlijks per 1 juli stilzwijgend verlengd behoudens schriftelijke opzegging. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie plaatsvinden. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 juni. Indien het lidmaatschap niet vóór 1 juni bij de ledenadministratie is opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft, conform de Statuten, de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

De ledenadministratie verstrekt een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs.

Afmeldingen op andere wijze (mondeling) of bij andere personen (zoals bij voorbeeld coaches, lijncoördinatoren, trainers e.d.) worden als niet geldig beschouwd.

Penningmeester
Zie onder het kopje Club/bestuur op de website van HC Souburgh.

Public Relations
Wordt verzorgd door de communicatiecommissie.

Redactie
Kopij en verslagen voor plaatsing op de Souburgh website kunt u mailen naar [email protected].

Rijouders
Voor het vervoer van jeugdspelers/speelsters naar uitwedstrijden kan er gebruik worden gemaakt van rijouders. De coach van het jeugdteam is verantwoordelijk voor de coördinatie.

Rode kaart
Bij een rode kaart wordt de speler/speelsters door de club de eerst volgende wedstrijd, voor welk elftal van de club dan ook, automatisch geschorst. De coach, indien geen coach, dan de aanvoerder, dient erop toe te zien dat de betreffende speler/speelster niet mee speelt. Bij het niet naleven van de straf zal de straf worden verdubbeld. De KNHB kan straffen verhogen en/of een boete aan de speler opleggen. De KNHB berekent in ieder geval administratiekosten die voor rekening van de betreffende speler zijn. Bij een rode kaart moet de betrokken speler altijd dezelfde dag contact opnemen met de bestuursverantwoordelijk arbitrage in verband met het afleggen van een verklaring.

Roken
Conform de wettelijke overheidsmaatregelen is roken in het clubhuis verboden.

Scheidsrechterscommissaris
De scheidsrechterscommissaris maakt samen met de wedstrijdsecretaris een indeling van de scheidsrechters voor de te fluiten wedstrijden. Afzeggen kan niet, ruilen wel. Voor verdere informatie zie website van HC Souburgh.

Scheidsrechtersfluit
De Scheidsrechtersfluit wordt één keer per jaar, tijdens de nieuwjaarsreceptie, uitgereikt aan de scheidsrechter die het afgelopen seizoen opvallend is geweest.

Secretaris
Zie onder het kopje Club/bestuur op de website van HC Souburgh.

Seniorenhockey
Voor alle vragen met betrekking tot seniorenleden, (bijvoorbeeld over teamindelingen): zie website van HC Souburgh.

Souburgher
Onze digitale nieuwsbrief (de Souburgher) verschijnt minimaal zes keer per jaar. Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door de communicatiecommissie. Ideeën, opmerkingen en aanmerkingen graag via [email protected].
Input (kopij) voor de nieuwsbrief graag via [email protected].

Sponsoring
Reclame op wedstrijdkleding is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur. De mogelijkheden en voorwaarden voor reclame/sponsoring op het wedstrijdtenue zijn bij de sponsorcommissie beschikbaar. Tevens zijn er mogelijkheden voor reclameborden langs het veld, advertenties in het clubblad en op de HC Souburgh website. Deze mogelijkheden en de voorwaarden hiervoor zijn bekend bij de sponsorcommissie en vermeld op de website van HC Souburgh.

Statuten
De Statuten  van HC Souburgh zijn ondergebracht in het alleen voor leden toegankelijke deel van de website www.souburgh.nl dat te openen is via het menu ‘Inloggen’ rechtsboven op de homepage door het lidnummer en wachtwoord in te vullen. Na ingelogd te zijn verschijnt het ‘Dashboard’. Door hier het menu ‘Club’ te openen verschijnen een aantal submenu’s waaronder ‘Documenten’ waarin de Statuten  zijn te vinden.

Technische Commissie
Voor alle vragen met betrekking tot teamindelingen, trainingen en andere hockeytechnische zaken: [email protected].

Telefoon clubhuis
078 – 69 130 54. Er kan niet vanuit het clubhuis via dit telefoonnummer worden getelefoneerd.

Tenue
Zie: Club en vervolgens tenue

Trainer
De trainer is verantwoordelijk voor het verzorgen van trainingen van de diverse HC Souburgh teams met als doel het algemene hockeypeil te verbeteren. De trainer is verantwoordelijk voor het onder alle omstandigheden veilig verloop van de training. De verantwoordelijkheid voor het na de training verzamelen van de ballen ligt bij het team. De trainer ziet erop toe dat het materiaal na de training door de teamleden wordt opgeruimd.

Trainingen
Deze worden gegeven volgens het trainingsschema, dat door de technische commissie wordt opgemaakt en gepubliceerd op de website van HC Souburgh.

Trimhockey
Elke maandagavond wordt er trimhockey gespeeld door enthousiaste volwassenen. Trimhockeyers trainen wekelijks, maar spelen geen competitie. Af en toe worden er wedstrijden (of een toernooi) tegen trimhockeyers van een andere hockeyclub gespeeld. Als je geïnteresseerd bent, dan kun je je op maandagavond aanmelden om een aantal keren vrijblijvend mee te doen.

Velden
HC Souburgh beschikt over twee zand-ingestrooide kunstgrasvelden.

Veldverlichting
Ga spaarzaam met het licht om, de kosten zijn schrikbarend hoog. Na het (per abuis) doven van het licht kan dit pas na ongeveer 15 minuten weer ontstoken worden. De schakelaar vindt u in de meterkast in het clubhuis.
Wordt er ’s avonds geen gebruik gemaakt van een veld dan dient de veldverlichting uitgeschakeld te worden.

Vandalisme
Iedere schade zal op de daders worden verhaald. Er zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan.

Voorzitter
Zie onder het kopje Club / bestuur op de website van HC Souburgh.

Website
www.souburgh.nl
Opmerkingen over de website graag doorgeven aan de communicatiecommissie: [email protected].

Wedstrijdsecretariaat
De wedstrijdsecretaris deelt, in voorkomende gevallen in overleg met collega’s van andere verenigingen, de wedstrijden conform het door de KNHB vastgestelde wedstrijdprogramma vast. Zie website van HC Souburgh.

Woensdag/jeugdmiddag aanspreekpunt
Voor al uw vragen met betrekking tot de trainingen van de jongste jeugd op woensdagmiddag. Zie website van HC Souburgh.

Zaterdagcommissaris
De zaterdagcommissaris is op zaterdag het centrale aanspreekpunt van HC Souburgh . Deze kan aangesproken worden over de scheidsrechters, velden en alles wat er zich verder in en rond het clubhuis en op de hockeyvelden op zaterdag afspeelt.

Zaalhockey
In de maanden december tot en met medio februari wordt door de A- t/m E-jeugd en enkele senioren teams zaalhockey gespeeld. De zaalhockey-competitie is een volledige competitie van in totaal zes wedstrijdblokken, die meestal op zondag (maar soms ook op zaterdag) worden gespeeld. Het wordt gespeeld in een sporthal. De trainingen vinden plaats in de zaal. Voor zaalhockey heeft u indoor sportschoenen en een zaalhockeystick nodig. En uiteraard het Souburgh clubtenue.